سيستم مديريت فرم الکترونيکي
 
 
 
 
 
 

امکانات نرم افزار سیستم فرم الکترونیکی

 
 
 

سـامانه فرمسـاز یک سـامانه مبتنی بر تحت وب می باشد که ، با استفـاده از ابزار فرمسـاز مي توان انـواع فـرم های ورود اطلاعات را بدون برنامه نویسـی و در

 
حـداقل زمان و به صـورت نامحدود ایجاد نمود اسـتفاده از این ابـزار نیاز به دانش برنامه نویسـی نداشته و کـاربر می تواند فـرم های سـاده و پیچیده را توسـط
 
 
ابزارهای تعـریف شده در این نرم افزار را ایجـاد کرده اطـلاعات ثبت شده در این فـرم ها ذخیره و در موارد نیاز با استفـاده از گـزارش ساز موجود در این سامانه
 
 
گزارشات لازم از این فرمها را تهیه نماید . یکی از دلایل برتری این نرم افزار مراحل ساخت آسـان و بسیار سـریع ، مدیریت کامل بر فرمها و فرآیند تکمیل فرم بر
 
 
اساس دسترسی های تعریف شده و همچنین مدیریت کامل فایل های پیوستی می باشد.
 
 

همچنین با قالب های درونی و بصری به شما امکان ایجاد و طراحی فرمهای زیبا و دلخواه را می دهد .

 
 
 
 

امکانات موجود در سامانه فرمساز به شرح زیر می باشد:

 
 
· قـابليت تبـديل هر نوع فرم کاغـذي سنتي به فـرم الکتـرونيکي واعتلام به ارباب رجـوعان يا مشــتريان به جـاي ارائه فرم کاغـذي
· امـکان دريـافت انواع فـايل و تصـوير از کــاربر با امـکان تعـيين محـدوديت نوع فـايل  ، سـايز فايل و اندازه تصـوير آپلـود شـده
· امـکان درج انـواع ورودي ها از جمـله جعبه متن يک خطـي ، چند خطـي ، ليست تاشـو ، جعبه چک و دکمه راديويي و ارسـال فـايل
· امـکان مشـاهده پيـش نمـايش صفحـه يا فـرم يا آزمـون به صـورت آنـي و مســتقيم بــدون نيــاز به پــردازش توسـط ســرور
· امـکان تعـريف محـدوديت بـراي هـر فيلد جهـت اعتبار سـنجي داده وارد شـده توسـط کاربر
· امکان تعريف متن راهنمايي براي هر فيلد با امکان نمايش به محض فعال شدن فيلد و همچنين ساخت صفحه راهنما به صـورت اتوماتيک
· امـکان انتخـاب رنگ
· امـکان انتخـاب قـالب فرم ، صفحــه يا آزمـون از بين قــالبهاي زيبــاي آمـاده و يا طـراحي يک قـالب جـديد به صـورت دلخـواه
· امـکان انتخــاب جــدول با تعــداد نا محـدود سـطر و سـتون
· امـکان مشـاهده سـاختار بانک اطلاعـاتي فيـلدهاي فـرم به صـورت Grid
· امـکان اعمـال محـدوديت فـردي براي مشـاهده فـرم و صفحـه براي اعضـاء ، همـکاران و يا عمـوم
· امـکان اعمـال محـدوديت زماني به صورت روز خاص ، بازه خاص ، بازه ساعتي و قطع موقتي دسـترسي براي هر فرم ، صفحـه يا آزمون
· امـکان مشـاهده و تغـيير سـورس HTML  فـرم يا صفحـه جـهت کـاربران حـرفه اي
· خطا سـنجي و اعتبار سـنجي فـرم به صـورت آني بدون نيـاز به پـردازش توسـط سـرور
· امـکان مشـاهده نسـخه چــاپي فـرم ارسـال شـده داراي کـد رهــگيري به مـحض دريـافت فــرم توسـط ارسـال کننده فــرم
 
 
 
 

مدیریت فرآیندها

تعریف فرآیندها و گام های هر فرم با دسترسی های تعریف شده برای هر گروه کاربری در هر گام به صورت جداگانه امکان پذیر است

 
 

 
 
 

 

 
 
 
مدیریت فرم ها
 

ساخت انواع فرم ها بصورت کاملا بصری (Visual) بدون نیاز به کدهای پس زمینه و قرار دادن فیلدهای مختلف دریافت اطلاعات در فرم تنها

 
با یک کلیک در این قسمت برای کاربر میسر خواهد بود
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مفتح، کوچه بخشی موقر، پلاک 16 طبقه سوم واحد 8  تلفن : 68-88318067-021
تازه های از شرکت فرزانگان

01 شهریور مـاه 1394

21 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394