مشاوره به مشتریان

 
 
 
 
 
 
 

اين شركت با استفاده از متخصصين و مشاوران مجرب خود توانايي ارائـه خـدمات در حـوزه برنامه ريزي فاوا، نظارت و كنتـرل كيـفي پـروژه هايIT ،

 
مشــــاوره به مديــريت جهت توسـعه و بهبـود كسب و كار شركت با استفاده از فناوريهاي نوين اطلاعاتي و همچنين اصــــلاح و بهبــــود فراينــدهاي
 
 
سازمانی را دارا است .
 

 


 
 
دفتر مرکزی: تهران، خیابان شهید مفتح، کوچه بخشی موقر، پلاک 16 طبقه سوم واحد 8  تلفن : 68-88318067-021
تازه های از شرکت فرزانگان

01 شهریور مـاه 1394

21 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394